ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

Ένωση Λογιστών – Φοροτεχνικών Επαγγελματιών Αιτωλοακαρνανίας

ΑΡΘΡΟ  1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ

Η Πρωτοβάθμια Επαγγελματική  οργάνωση με την  επωνυμία «Σύλλογος  Λογιστών – Φοροτεχνικών  Ελεύθερων  Επαγγελματιών Αγρινίου και Περιχώρων»  και έδρα το Αγρίνιο που ιδρύθηκε  το έτος 2001 και αναγνωρίστηκε και εγκρίθηκε το καταστατικό της με την υπ’ αριθμό 62/2011 απόφαση του Πρωτοδικείου Αγρινίου και είναι καταχωρημένο στα βιβλία εγκεκριμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Αγρινίου με αύξοντα αριθμό 12/2001 θα διέπεται  στα εξής από το παρακάτω καταστατικό, το νόμο 1712/87 όπως τροποποιήθηκε και  συμπληρωματικά  από τις   διατάξεις του Α.Κ.

Η επωνυμία της οργάνωσης από την 3 Οκτωβρίου 2022 και στο εξής, θα είναι: «Ένωση Λογιστών – Φοροτεχνικών Επαγγελματιών Αιτωλοακαρνανίας» και σε σύντμηση «ΕΛΦΕ ΑΙΤΩΛ-ΝΙΑΣ».

ΑΡΘΡΟ  2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Ένωσης είναι :

1)Η συσπείρωση των μελών της και η  ενιαία ανάπτυξη της δράσεώς της για την προάσπιση και την προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών, ηθικών και επαγγελματικών  συμφερόντων  των μελών της, στα πλαίσια  της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

  1. Η ανάπτυξη πνεύματος συναδερφικής αλληλεγγύης και συνδικαλιστικής συνείδησης των μελών της.
  2. Η αναγνώριση των δικαιωμάτων των μελών της σε σχέση με τις Δημόσιες Υπηρεσίες και Αρχές και η προσπάθεια για ενημέρωση και εμπέδωση της φορολογικής συνείδησης στον Έλληνα φορολογούμενο και της αντικειμενικής κρίσης της Δημόσιας Αρχής.

4) Η βελτίωση των όρων εξασκήσεως του επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού  και η ουσιαστικότερη και δικαιότερη κατοχύρωση του.

5) Η παρακολούθηση, με κάθε πρόσφορο τρόπο, της Φορολογικής, Εμπορικής και Εργατικής νομοθεσίας, Ελληνικής και Κοινοτικής και γενικά η επικοινωνία της Ένωσης με τα αρμόδια Υπουργεία με σκοπό την προβολή και υποστήριξη των θέσεων της.

6) Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τα μέλη της Ένωσης, τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, αλλά και για την εξειδίκευση του προσωπικού που απασχολούν, χρηματοδοτούμενα από το Υπουργείο Εργασίας, τη Δ.ΥΠ.Α.ή/και κάθε άλλο οργανισμό, Τράπεζα, Ίδρυμα και Υπηρεσία.

7) Η δημιουργία μητρώου όλων των φοροτεχνικών-λογιστών που δραστηριοποιούνται σαν ελεύθεροι επαγγελματίες στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας και η εγγραφή στη Ένωση όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος για να καταστούν μέλη αυτής.

8)Η συγκρότηση επιτροπών μελέτης και επεξεργασίας των επαγγελματικών προβλημάτων των μελών, η έκδοση ενημερωτικών εντύπων, η διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, ημερίδων, ομιλιών, εκδρομών, παραστάσεων καθώς και κάθε άλλης μορφής εκδηλώσεων πολιτιστικής και καλλιτεχνικής καλλιέργειας.

9) Η εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2515/1997 και του Π.Δ. 340/6-10-98 καθώς και όλων των επόμενων νομοθετημάτων που θα αφορούν το επάγγελμα του «Φοροτεχνικού – Λογιστή», και η συνεργασία της Ένωσης με όλους όσους εμπλέκονται στην υλοποίηση της εφαρμογής των.

10) Η Ένωση μπορεί να διεξάγει κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες, για την διεκδίκηση και επίλυση των προβλημάτων και την περιφρούρηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών, καθώς και να μετέχει οργανικά σε ανώτερες ομοιοεπαγγελματικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, με ταυτόσημους σκοπούς και επιδιώξεις.

ΑΡΘΡΟ 3

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

Α) Τακτικά μέλη μπορεί να είναι τα φυσικά πρόσωπα (ελεύθεροι επαγγελματίες) ή μέλη νομικών προσώπων που ασκούντο επάγγελμα του Λογιστή- Φοροτεχνικούμε έδρα τον Νομό Αιτωλοακαρνανίας και έχουν τις προϋποθέσεις για απόκτηση   αδείας οποιασδήποτε τάξεως του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού βάσει του Ν. 2515/1997 και του Π.Δ. 340/98, όπως ισχύουν ή θα ισχύουν στο μέλλον. Ειδικότερα τονίζεται ότι στην περίπτωση αίτησης εγγραφής μέλους νομικού προσώπου θα πρέπει τόσο το αιτούν μέλος όσο και το νομικό πρόσωπο στο οποίο αυτό συμμετέχει να διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού. Επιπρόσθετα το μέλος υποχρεούται να προσκομίζει κάθε έτος στα γραφεία της Ένωσης τη σχετική υπεύθυνη δήλωση που καταθέτει ετησίως στο Οικονομικό Επιμελητήριο σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει το επάγγελμα του λογιστή-φοροτεχνικού.

Για την εγγραφή τακτικού μέλους απαιτείται υποβολή αίτησης  στο Δ.Σ καθώς και των παρακάτω δικαιολογητικών: α)  υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού , τις νόμιμες αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων  και του Διοικητικού Συμβουλίου β)αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος γ)  αντίγραφο καταστατικού (για τα νομικά πρόσωπα) με τις τυχόν τροποποιήσεις και βεβαίωση περί τροποποιήσεως από αρμόδια αρχή, δ) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή επαγγελματική ταυτότητα, ε) Απόδειξη πληρωμής του δικαιώματος εγγραφής και μίας ετήσιας συνδρομής, στ) Για τα μέλη νομικών προσώπων απαιτείται κάθε έτος μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης στο ΟΕΕ και η αποστολή της στην Ένωση.

Επίτιμα μέλη μπορεί να γίνουν μέλη ή πρώην  μέλη τηςΈνωσης που αποδεδειγμένα προσέφεραν έργο στήριξης και  προώθησαν τους σκοπούς της Ένωσης καθώς και μέλη τα οποία λόγω γενικότερης κοινωνικής δράσης έχουν προσφέρει  στην Ένωση εξαιρετικές  υπηρεσίες ανάλογες  των σκοπών της.

Τα επίτιμα μέλη ορίζονται κατόπιν αίτησης του θέματος από το Δ.Σ της Ένωσης προς  την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να παίρνουν μέρος στη Γ.Σ  η σε οποιαδήποτε συζήτηση των συλλογικών οργάνων της Ένωσης χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ  4

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών.

Β) Η ετήσια  εισφορά των μελών (τακτικών ) πλέον ποσού για τη συμμετοχή στην Ομοσπονδία ΠΟΦΕΕ.

Η ετήσια  εισφορά θα προκαταβάλλεται για το πρώτο έτος κατά την ημερομηνία εγγραφής του μέλους και εντός έτους για τα επόμενα έτη.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  θα καθορίζεται το ποσό του δικαιώματος εγγραφής καθώς και το ποσό της ετήσιας εισφοράς πλέον του ποσού υπέρ Ομοσπονδίας ΠΟΦΕΕ. Η σχετική απόφαση θα έχει ισχύ από 01/01 του επόμενου έτους της λήψης αυτής και θα κοινοποιείται στα μέλη της Ένωσης εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση προ της έναρξης του επόμενου έτους από την λήψη αυτής.

Γ) Τα έσοδα από διοργανώσεις σεμιναρίων, συνεδριών και  λοιπών  εκδηλώσεων.

Δ) Οι τυχόν δωρεές καθώς και κάθε νόμιμο έσοδο που θα περιέλθει  στο ταμείο της Ένωσης.

Ε) Οι έκτακτες   εισφορές που ορίζονται από τη Γ.Σ  για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

ΣΤ) Οι οικονομικές ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις, Κρατικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Οργανισμών.

Ζ) Έσοδα από προγράμματα εκπαίδευσης των μελών, των εργαζομένων στις επιχειρήσεις των μελών, των ανέργων.»

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Α) Τα  μέληείναιμεταξύτους ισότιμα,έχουνδικαίωμαεκλέγειν κι εκλέγεσθαι.Έχουνδικαίωμαλόγου, του ελέγχου και της κριτικής στις ΓενικέςΣυνελεύσεις και δικαίωμαενημέρωσης για όλες τις δραστηριότητεςτης Ένωσης.

Β) Να εκπληρώνουν ανελλιπώς τις οικονομικές τους  υποχρεώσεις.

Γ) Να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, της διοίκησης και στις έγγραφες εντολές του.

ΑΡΘΡΟ 6

Τα μέλη εφόσον είναι ταμειακά εντάξει  δικαιούνται :

Α) Να συμμετέχουν  στις  Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου, να εκλέγουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής – Δεοντολογίας Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.).

Β) Να υποβάλουν υποψηφιότητα εκλογιμότητας για  το Δ.Σ και τα  άλλα όργανα διοίκησης και εκπροσώπησης  της Ένωσης. Ταυτόχρονη υποψηφιότητα σε Δ.Σ  και ΕΔΕ  αποκλείεται δια του  παρόντος άρθρου.

Ταμειακά εντάξει θεωρείται το εγγεγραμμένο στην Ένωση μέλος που έχει αποδεδειγμένα εξοφλήσει το σύνολο των εισφορών προς την Ένωση που όφειλε έως και το προηγούμενο της διενεργούμενης Γενικής Συνέλευσης έτος.

ΑΡΘΡΟ  7

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1)Με απόφαση της Γ.Σ , κατόπινεισήγησης της Ε.Δ.Ε , πουλαμβάνεται με πλειοψηφία των μελών και κοινοποιείταιέγγραφα εις τον ενδιαφερόμενο, διαγράφεταιαπόμέλοςτης Ένωσηςεκείνος  που:

Α) Αντιτίθεται σκόπιμα εις τους  σκοπούς της Ένωσης και τις  επιδιώξεις της.

Β) Παραβαίνει του όρους του καταστατικού και της αποφάσεις της ΓΣ και  του  Δ.Σ.

Γ) Καθυστερεί τις συνδρομές του  για τρία (3) συνεχή  έτη και δεν τακτοποιήσει ή διακανονίσει αυτές μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες από της προσκλήσεως του από το Δ.Σ.

Δ) Καταδικάζεται για παράβαση του  Νόμου Περί Επαγγελματικών Οργανώσεων.

Ε)Απέχει αδικαιολόγητα από τρείς (3)συνεχείςτακτικέςσυνελεύσεις

2)Με απόφαση του Δ.Σ  διαγράφονται  τα αποχωρούντα  ή αποθανόνταμέλη.

Με απόφαση του Δ.Σ και κατόπιν θετικής εισηγήσεως  της  ΕπιτροπήςΔεοντολογίαςδιαγράφονται τα μέλη τα οποίαέπαψαν να έχουν τις προϋποθέσειςεγγραφής τους στο Σύλλογο.

Τα επίτιμα μέλη αποβάλλουν την ιδιότητα  τους μετά από  απόφαση  της  Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 8

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Όργανα της Ένωσηςείναι: α) η Γενική Συνέλευση των μελών τηςβ) το Διοικητικό Συμβούλιο  και γ) η Ελεγκτική – Δεοντολογίας Επιτροπή.

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

Η ΓενικήΣυνέλευση των τακτικώνμελώνείναι το ανώτατο καικυρίαρχο όργανοτης Ένωσης , έχει την ανώτατηεποπτεία και την τελική απόφαση σε κάθε υπόθεσή της, ιδιαίτερα δε :

1) Εκλέγει την  εφορευτική επιτροπή κάθε τρία χρόνια.

2)Εγκρίνει τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του απερχόμενου ΔΣ και την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής και τους απαλλάσσει από κάθε ευθύνη .

3) Αποφασίζει  για τις διαγραφές των μελών.

4)Τροποποιεί ή συμπληρώνει το καταστατικό  και γενικάαποφαίνεται για κάθεθέματης Ένωσης.

Η Γενική Συνέλευση γίνεται στο Αγρίνιο ή σε όποια άλλη πόλη εντός της Αιτωλοακαρνανίας ορίσει με από απόφαση του το Δ.Σ. και συνέρχεται  τακτικά  μεν μια φορά κάθε έτος (12 μήνες) έκτακτα δε όταν το Δ.Σ  το κρίνει αναγκαίο ή  υποβληθεί γι’αυτό αίτηση  από  ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακά εντάξει μελών της Ένωσης, αναγραφεί δε απαραίτητα και τα θέματα  που θα συζητηθούν στη σχετική πρόσκληση.

Τις εργασίες της ΓενικήςΣυνέλευσηςδιευθύνειτριμελέςπροεδρείο που εκλέγεταιαπόαυτή.

ΑΡΘΡΟ 10

ΗΣυνέλευσηθεωρείται σε απαρτία αν βρίσκεταιτουλάχιστον  το (1/2) ένα δεύτερο των ταμειακάεντάξειμελών. Αν δεν γίνειαπαρτία στην πρώτηΣυνέλευση , συγκαλείταιδεύτερημετά από 7(επτά)ημέρες με τα ίδια ακριβώςθέματα καιτηνίδιαώρα. Αυτή, θεωρείται σε απαρτία, αν βρίσκεται το  ένα τρίτο (1/3) των μελών. Αν δεν γίνει και  πάλι απαρτία συγκαλείται  τρίτη σε 7 (επτά) ημέρες, θεωρείται δε σε απαρτία, με οσαδήποτε ταμειακά εντάξει μέλη παρευρίσκονται.

ΑΡΘΡΟ  11

Στην πρόσκληση  για τη Γενική Συνέλευση αναγράφοντα υποχρεωτικά τα προς συζήτηση θέματα, ο τόπος, η ημέρα και ακριβής ώρα έναρξης , αποστέλλεται προς όλα τα μέλη της Ένωσης και τοιχοκολλάται σε εμφανές μέρος των γραφείων της Ένωσης αν υπάρχει, πριν  δέκα (10) τουλάχιστον  ημέρες, μη υπολογιζόμενης της  ημέρας συνέλευσης. Στην πρόσκληση πρέπει  να ορίζεται ο τόπος και ο  χρόνος της δεύτερης και τρίτης συνέλευσης αν δεν έχουν απαρτίες οι προηγούμενες.

ΑΡΘΡΟ 12

Η Ψηφοφορία επί των διαφόρωνθεμάτωνγίνεταιείτε με ονομαστικήκλήση,είτεμυστικά και με ψηφοδέλτια,μπορεί δε ναγίνει και με ανάτασηχειρός,ποτέ όμως δια βοής. Σε περίπτωση εκλογής οργάνων ήαπαλλαγής τους από τα καθήκοντα τους, οι αποφάσεις  πρέπει  να λαμβάνονται υποχρεωτικά με μυστική ψηφοφορία. Μυστικήείναι η ψηφοφορία και για τηνεπιλογήδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιαςοργάνωσης.

ΑΡΘΡΟ 13

Οι αποφάσεις  της  Γενικής Συνέλευσης  λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία  των παρόντων , ταμειακά  εντάξει μελών.Προκειμένου περί διαλύσεως της Ένωσης ή τροποποιήσεως του Καταστατικού συγκαλείτε γι’ αυτό τον σκοπό Γενική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το εν δεύτερο (1/2) τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 14

Το Δ.Σ  της Ένωσης αποτελείται από πέντε (5)μέληκαι εκλέγεταικάθε τρία (3)έτη.

Για να εκλεγεί μέλος  του  Δ.Σ απαιτείται  να έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και να είναι γραμμένος σαν μέλος της Ένωσης τουλάχιστον  ένα έτος πριν από την ημέρα των εκλογών.

Τα αξιώματα των μελών του Δ.Σ και της  Εξελεγκτικής- Δεοντολογίας Επιτροπής είναι άμισθα και τιμητικά. Τα μέλη του Δ.Σ δεν έχουνψήφο σε ζητήματα που αφορούν αυτά τα ίδια. Δεν ευθύνονται για αποφάσεις που λαμβάνονται σε συνεδρίαση στην οποία δεν παρέστησαν, ή παρόντας διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιώνεται  από  τα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 15

Το Δ.Σ συνεδριάζειτουλάχιστον μια φορά το μήναέκτακτα δε όταν υπάρχειανάγκη, με πρόσκληση του Προέδρου του. Ευρίσκεται  σε απαρτία με παρόντατρία(3)τουλάχιστον μέλητου. Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάσει νόμιμα και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Έκτακταμπορεί να συγκληθεί με αίτησητριώνμελών του ή με πρόταση της ΕπιτροπήςΔεοντολογίας , που αναγράφεταιαπαραίτητα τα θέματασυζήτησης , που υποχρεούται δε ο Πρόεδρος στην περίπτωση αυτή να συγκαλέσει τα Δ.Σ  μέσα σε (7)ημέρες. Το Δ.Σ. αποφασίζει σε κάθε θέμα που αφορά την Ένωση με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωσηισοψηφίαςλαμβάνεταιδιπλή η ψήφος του Προέδρου. Το Δ.Σ. αποφασίζει  τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης , συγκροτεί ειδικές επιτροπές για την  μελέτη και προώθηση  κάθε θέματος.

Μέλοςτου  Δ.Σ που απουσιάζειαδικαιολόγηταεπί τρεις (3) συνεχείςτακτικέςσυνεδριάσεις του, αντικαθίσταται  από τον κατά σειράεπιλαχόντα. Από τους κατά σειρά  επιλαχόντες  επίσης, συμπληρώνονται και οι γιαοποιοδήποτε λογο κενούμενες θέσεις των μελών του Δ.Σ . Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ  μπορούν να παρίστανταιχωρίςδικαίωμαψήφου, οποιαδήποτεμέλητης Ένωσης, αλλάποτέπρόσωπαξένα προς την ένωση, εκτόςαπό αυτά πουασκούνέλεγχο.

ΆΡΘΡΟ  16

Ο Πρόεδρος  του Δ.Σ προΐσταται  στις συνεδριάσεις του , διευθύνει τη συζήτηση, υπογράφει μαζί με το γενικό γραμματέα κάθε έγγραφο της Ένωσης (αυτά δε που αφορούν  τη διαχείριση και από τον  ταμία) , εκπροσωπεί δικαστικά  και εξώδικα την Ένωση. Η δικαστική  εκπροσώπηση με απόφαση του Δ.Σ  μπορεί να ανατεθεί και σε  άλλο μέλος του. Ο  Πρόεδρος του  Δ.Σ  εκτελεί τις αποφάσεις  της Γ.Σ  και του Δ.Σ και  λογοδοτεί για το Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδροςαναπληρώνει τον Πρόεδρο αν απουσιάζει ή  κωλύεται με τα ίδιαδικαιώματα και καθήκοντα.

Ο Γενικός Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία της Ένωσης και τηρεί  τα βιβλία, εκτός από  τα διαχειριστικά, συντάσσει τα πρακτικά του Δ.Σ  και της Γ.Σ , προσυπογράφει με τον Πρόεδρο τα σχετικά  έγγραφα. Τέλος  δε εποπτεύει  τα γραφεία της Ένωσης και υποχρεούται να παρέχει στα μέλη  προφορικά και γραπτά πληροφορίες για κάθε ζήτημα που έχει  σχέση  με την Ένωση. Εάν ο Γενικός Γραμματέαςαπουσιάζει ή κωλύεται τον αντικαθιστά ένα μέλος του Δ.Σ  που ορίζεται από αυτό.

ΑΡΘΡΟ  17

Ο ταμίας μόνος ή βοηθούμενος γι΄αυτα από τον  ειδικό γραμματέατηρεί τα λογιστικά βιβλία και γενικά τα διαχειριστικά βιβλία  της Ένωσης και προσυπογραφεί όλα τα διαχειριστικά έγγραφα. Υποβάλει κάθε τρίμηνο  κατάσταση εσόδων και εξόδων στο Δ.Σ , κρατεί  το ταμείο της Ένωσης  υποχρεούται να καταθέσει σε λογαριασμό Τραπέζης τα χρήματα της Ένωσης όταν το ποσό των χρημάτων είναι μεγαλύτερο από 300,00 ευρώ.  Κάθεδαπάνηγίνεται , κατόπιναπόφασης  του ΔΣ με ένταλμαπληρωμής που υπογράφεταιαπό το Πρόεδρο, τονΓενικόΓραμματέα , καθώς και οι εισπράξεις με έκδοσηδιπλότυπωναποδείξεωναπόμπλοκθεωρημένα με την σφραγίδα και τιςυπογραφέςτου Προέδρουκαι του ταμία.

Σε Τράπεζα  οι καταθέσεις θα γίνονται  στο όνομα της Ένωσης, οι δε αναλήψεις χρημάτων  από τον ταμία που εξουσιοδοτείται για ανάληψη με πράξη του Δ.Σ  που ορίζει και το ποσό  ανάληψης.

Σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του ταμία, με απόφαση του ΔΣ, μπορεί να αντικατασταθεί προσωρινά στα καθήκοντά του από ελεγμένο μέλος της Ένωσης, καθ΄υπόδειξη του ΔΣ και συγκεκριμένα μπορεί να κάνει συναλλαγές με τράπεζες ήτοι αναλήψεις και καταθέσεις χρημάτων κτλ. για λογαριασμό της Ένωσης.

Γ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ- ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 18

Η ΕΔΕ  της Ένωσης που αποτελείται από 3 μέλη, εκλέγεται μαζί με το  ΔΣ  μεταξύ  των μελών που εκλεγούν και το Δ.Σ.. Στα μέλη προεδρεύει  ο πλειοψηφήσαν μέλος. Η ΕΔΕ ασκεί τον έλεγχο στις πράξειςδιαχείρισης του  Δ.Σ ,   τις υπηρεσίεςτου καθώς  και σε άλλη επιτροπή ή όργανοτης Ένωσης.

Επίσης, παρακολουθούνθέματαδεοντολογίαςκαι ορθήςσυμπεριφοράς  των μελώντης Ένωσηςτόσο σε επίπεδοεσωτερικόμεταξυ τωνμελών όσο και στην εν γένειστάση των μελώναπέναντι στο γενικότερο επαγγελματικό περιβάλλοντηςΈνωσης. Έχει το δικαίωμα να ζητήσειαπό το Δ.Σ  τη σύγκλησηέκτακτηςΓ.Σγιασοβαράθέματα της αρμοδιότητας της. Για αντιδεοντολογική συμπεριφορά  μελών μπορεί  να επιπλήξει γραπτά ή προφορικά το μέλος  προς συμμόρφωση του , μπορεί να προειδοποιήσει γιαδιαγραφή του στη ΓΣ. Γιαθέματαδεοντολογίας τα μέλη της ΕΔΕ παρευρίσκονταιυποχρεωτικά  στη συνεδρίαση του ΔΣ και ενημερώνουν, καταθέτουνκάθεστοιχείο για το συγκεκριμένοθέμα, χωρίς όμως δικαίωμαψήφουστο Δ.Σ. Συνέρχεται τακτικά κάθε εξάμηνο και οπωσδήποτε πριν από  τη Γενική Συνέλευση , έκτακτα δε όταν το κρίνει αναγκαίο καθώς και με έγκληση του ΔΣ.  Στην τακτική συνεδρίαση της συντάσσει κατατοπιστική έκθεση γενικά, για την διαχείριση   της Ένωσης και για τη  στάση και συμπεριφορά των μελών τηςΈνωσης και την καταχωρεί σε Ειδικό Βιβλίο , που φέρεται μετά  τη Γενική Συνέλευση που  συγκαλείται από το Πρόεδρο της αμέσως μετά τον απολογισμό και την έκθεση  των πεπραγμένων του Δ.Σ.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 19

Στην  Τακτική  Γενική Συνέλευση κάθε τρίτου έτους  και μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εκλέγεται τριμελής εφορευτική Επιτροπή και ένα(1) αναπληρωματικό μέλος για τη διενέργεια εκλογών και ανάδειξη οργάνων διοίκησης της Ένωσης που διεξάγονται την ίδια ημέρα  ή άλλη  ημέρα που θα καθορίσει η Γενική Συνέλευση. Στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να περιέχεται το θέμα των αρχαιρεσιών και να ορίζεται ο τόπος και η ημέρα διεξαγωγής  τους. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να καθορίσει τις ώρες έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας που όρισε το Δ.Σ.

Η πρόσκληση  των τακτικών μελών της Ένωσης, αποστέλλεται στα μέλη δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία των εκλογών και αναγραφεί την ημέρα, την ώρα, τον τόπο και την χρονική διάρκεια των εκλογών. Επίσης, η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανές μέρος στο γραφείο της Ένωσης δέκα (10) μέρες πριν τις εκλογές.

Η κατάθεση των υποψηφιοτήτων για την εκλογή στο Δ.Σ και την Ε.Δ.Ε  και αντιπροσώπων στις ανωτεροβάθμιες οργανώσεις υποβάλλονται εγγράφως στα μέλη του Δ.Σ  ή στα γραφεία της Ένωσης ή κατά την διάρκεια της Γ.Σ. το αργότερο όμως τρεις μέρες πριν  την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.

Κατά τις αρχαιρεσίες και τις πάσης φύσεως εκλογές της Ένωσης, είναι απαραίτητο επί ποινή ακυρότητας να παρίσταται αντιπρόσωπος της Δικαστικής Αρχής ο οποίος και Προεδρεύει της Εφορευτικής Επιτροπής

ΑΡΘΡΟ 20

Η άνω εκλεγόμενη Εφορευτική Επιτροπή συνέρχεται αμέσως και εκλεγεί τον Πρόεδρο της.Σε αυτήνυποβάλλεται η κατάσταση των υποψηφίωνγια τις αρχαιρεσίες.Επίσης σ’ αυτήνυποβάλλεται από τον ταμία του απερχόμενου Δ.Σ κατάσταση των ταμειακάεντάξειμελώνμέχρι της ενάρξεως της ψηφοφορίας , βάσειτηςοποίαςδιενεργούνται οι αρχαιρεσίες .

Η Εφορευτική Επιτροπή  οφείλει μέχρι την έναρξη  των αρχαιρεσιών να καταρτίσει τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων του Δ.Σ και της Ε.Δ.Ε  και των  αντιπροσώπων  για τις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις που εκλέγονται  κατά τα άνω την  ίδια ημέρα.

ΑΡΘΡΟ 21

Η  προτίμηση των υποψηφίων για την εκλογή του Δ.Σ γίνεται με σταυρόπροτίμησηςδίπλα από το όνομα του υποψηφίου. Το ψηφοδέλτιο θα είναι ενιαίο και οι προτιμήσεις για την εκλογή  των μελών Δ.Σ δεν πρέπει  να είναι περισσότερες από τρεις (3) , διαφορετικα  ακυρώνεται το ψηφοδέλτιο.

Για την Ε.Δ.Ε  σταυρώνεται μέχρι ένας(1)υποψήφιος .

ΑΡΘΡΟ 22

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας γίνεται η διαλογή.

Τη διαλογήενεργεί η ΕφορευτικήΕπιτροπή , αναγραφεί στον πίνακα τους σταυρούςπροτίμησης κάθε υποψηφίου. Μετά τη διαλογή, γίνεται η ανακήρυξη των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας και καθορίζεται  και η σειρά των επιλαχόντων, με πράξη της Εφορευτικής Επιτροπής, στην οποία αναγράφονται κατά σειρά επιτυχίας τα ονόματα των υποψηφίων με τον αριθμό σταυρών προτίμησης που έλαβε καθένας. Το πρακτικό συντάσσει ο Δικαστικός. Αντίγραφο του πρακτικού παραδίδεται  μετά τη σύνταξη του στο αρμόδιο Δικαστήριο που ορίζει ο   νόμος.

ΑΡΘΡΟ 23

Οι υποψήφιοι για το ΔΣ, τις ανωτεροβάθμιες οργανώσεις και την Ε.Δ.Ε θα εκλέγονται με βάση τους σταυρούς προτίμησης που συγκέντρωσε κάθε  υποψήφιος μέχρι της συμπλήρωσης του αριθμού των μελών για το Δ.Σ καιτηνΕ.Δ.Ε και τις ανωτεροβάθμιες οργανώσεις ανάλογα με το εκλογικό μέτρο που ορίζεται από αυτές. Ο αριθμός των υποψηφίων είναι  απεριόριστος.  Σε περίπτωση ισοψηφίας  γίνεται κλήρωση.

ΑΡΘΡΟ 24

Το εκλογικό υλικό, η κατάσταση των  ψηφισάντων, το πρακτικό της ψηφοφορίας, και της  ανακήρυξης των επιτυχόντων, ο πίνακας της διαλογής, τυχόν ενστάσεις  σ’ αυτές, οι αποφάσεις της Εφορευτικής  Επιτροπής, τα ψηφοδέλτια και τα πλεονάζοντα υλικά της εκλογής παραδίδονται με απόδειξη στο Γενικό Γραμματέα  του απερχόμενου Δ.Σ , που πρέπει να παραδώσει αυτά με όλο το αρχείο της Ένωσης στο νέο Δ.Σ

ΑΡΘΡΟ  25

Το εκλεγόμενο ΔΣ  μετά από πρόσκληση  του πλειοψηφήσαντος μέλους συνέρχεται μέσα σε οκτώ(8) ημέρες από την εκλογή του και συγκροτείται σε σώμα, εκλεγεί τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο,Γενικό Γραμματέα καιΤαμία του. Η θητεία του αρχίζει  από τη παραλαβή της διοίκησης  από το προηγούμενο ΔΣ που πρέπει να γίνει μέσα σε τρεις ημέρες από τη συγκρότησή του σε σώμα. Το Δ.Σ που αποχωρεί, υποχρεούται να παραδώσει στον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα το πολύ μέσα σε δύο ημέρες αφού προσκληθεί.

Για την παράδοση  και παραλαβή της διοίκησης και μαζί του αρχείου, της σφραγίδας και κάθε περιουσιακού στοιχείου της Ένωσης συντάσσεται ειδικό  πρωτόκολλο που καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο της Ένωσης, του οποίου αντίγραφα μπορεί να λάβει ο Γραμματέας του  Δ.Σ που απέρχεται. Μέσα  σε οκταήμερηπροθεσμίασυνέρχεται και η Ελεγκτική – ΔεοντολογίαςΕπιτροπή καιεκλέγειτονΠρόεδρό της.

ΑΡΘΡΟ  26

Η Ένωση δύναται να συμμετέχει σε άλλες ανωτεροβάθμιες οργανώσεις  και ομοσπονδίες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΆΡΘΡΟ 27

Για την τροποποίηση του Καταστατικού αποφασίζει η ΓενικήΣυνέλευση.Η Ένωση διαλύεται με απόφαση της ΓενικήςΣυνέλευσης και όταν ο νόμοςορίζει.

ΑΡΘΡΟ 28

Η Ένωση  έχει τα παρακάτω βιβλία που θεωρούνται  από το Γραμματέα του Πρωτοδικείου  πριν  από τη χρήση  τους :

Α) Μητρώο μελών, που αναγράφονται το  ονοματεπώνυμο, ονόματα γονέων, διεύθυνση, επάγγελμα, αριθμός ταυτότητας, αριθμός ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου, χρονολογίες εγγραφής- διαγραφής και ταμειακή ενημέρωση.

Β) Βιβλίο πρακτικών  γενικών συνελεύσεων.

Γ) βιβλίοπρακτικώνσυνεδριάσεων διοικητικούσυμβουλίου

Δ) Βιβλίοπρακτικώνσυνεδριάσεωνελεγκτικής -δεοντολογίαςεπιτροπής

Ε) Διπλότυπες αποδείξεις  εισπράξεων που θεωρούνται  πριν από τη χρήση τους  από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Δεοντολογίας  Επιτροπής  και από τον  ταμία  του Δ.Σ .

ΑΡΘΡΟ 29

Η  διάθεση της περιουσίας της Ένωσης σε περίπτωσηδιάλυσήςτηςεφόσονυπάρχει,αποφασίζεται από τη Γ.Σ  με απόλυτηπλειοψηφία των μελών της.

ΑΡΘΡΟ  30

Η ένωση διατηρεί επίσημη  σφραγίδα  που είναι στρογγυλή και φέρει στο κέντρο το σήμα της και περιμετρικά την επωνυμία της καιέτος ίδρυσης.

ΑΡΘΡΟ  31

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται  από το Καταστατικό αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 1712/87 και οι συναφείς  διατάξεις  του  ΑΚ.